PWP

Strona główna

2016, Volume 91, Issue 2

System penitencjarny Czech i Słowacji (na tle polskich uwarunkowań penitencjarnych)


Monika Urbanek1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu


Autor korenspondencyjny: Monika Urbanek; -, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu; email: pwp@pwp.edu.pl

Monika Urbanek: -Full text

Streszczenie

Głównym celem opracowania jest analiza funkcjonowania systemów penitencjarnych, zwłaszcza oddziaływań penitencjarnych wobec osadzo-nego, w trzech sąsiadujących państwach: Czechach, Słowacji, Polsce. Przy opracowaniu zgromadzonego materiału korzystano z założeń metody porównawczej. Materiał badawczy pozyskano m.in. poprzez analizę do-kumentów, obserwację oraz sondaż diagnostyczny (wywiady z kierow-nictwem penitencjarnym i ekspertami akademickimi oraz ankietowanie osadzonych i wychowawców penitencjarnych).


Słowa kluczowe

system penitencjarny, oddziaływanie penitencjarne, zatrudnianie osadzonych, personel penitencjarny, warunki odbywania kary pozbawienia wolności