PWP

Strona główna

2016, Volume 91, Issue 2

Niepełnosprawność fizyczna osób pozbawionych wolności i implikacje dla systemu penitencjarnego


Beata Tomecka-Nabiałczyk1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Doktorantka w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego , Uniwersytet Łódzki


Autor korenspondencyjny: Beata Tomecka-Nabiałczyk; Doktorantka w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego , Uniwersytet Łódzki; email: pwp@pwp.edu.pl

Beata Tomecka-Nabiałczyk: -Full text

Streszczenie

Przedmiotem analizy dokonanej w niniejszym opracowaniu jest okre-ślenie sytuacji skazanych z niepełnosprawnościami fizycznymi, odbywa-jących karę pozbawienia wolności. W zakładach karnych wzrasta liczba osadzonych mających poważne kłopoty zdrowotne z całym spektrum schorzeń fizycznych i psychicznych, a więziennictwo nie jest przygotowa-ne na zapewnienie im odpowiednich warunków i niezbędnego wsparcia. Nasuwają się także pytania o celowość umieszczania w jednostkach pe-nitencjarnych osób niejednokrotnie wymagających stałej pomocy innych.


Słowa kluczowe

niepełnosprawność, orzecznictwo o niepełnospraw-ności, indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności, wię-zienna służba zdrowia