PWP

Strona główna

2016, Volume 91, Issue 2

Kobiety odbywające karę długoterminowego pozbawienia wolności


Kamil Miszewski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie


Autor korenspondencyjny: Kamil Miszewski; -, Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie; email: kmiszewski@aps.edu.pl

Kamil Miszewski: -Full text

Streszczenie

Artykuł ma charakter przeglądowy. Przedstawiam w nim badania na te-mat kobiet skazanych na kary długoterminowego pozbawienia wolności pochodzące z trzech krajów: USA, Anglii i Polski. Problemy wyłaniające się z tych badań mają różny charakter, można jednak wyodrębnić dwa główne, właściwe wszystkim trzem krajom: zbyt mała liczba więzień ko-biecych (spowodowana małą liczbą skazanych kobiet w stosunku do liczby mężczyzn) oraz nasilenie dolegliwości powodowanych izolacją, postępujące wraz z odbywaniem kary (odwrotnie niż u mężczyzn, którzy największą do-legliwość odczuwają na jej początku). Autorzy badań zgodnie też zwracają uwagę na brak większego zainteresowania tą tematyką w swoich krajach.


Słowa kluczowe

kobiety więźniarki, kara długoterminowa, dolegliwość odbywania kary