PWP

Strona główna

2016, Volume 91, Issue 2

Prawo karne wykonawcze a pozytywna prewencja ogólna. Wybrane problemy


Agnieszka Kania1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski


Autor korenspondencyjny: Agnieszka Kania; Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Zielonogórski; email: a.kania@wpa.uz.zgora.pl

Agnieszka Kania: -Full text

Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi próbę zdiagnozowania relacji pomiędzy wybranymi problemami karnowykonawczymi a sensem oddziaływa-nia ogólnoprewencyjnego. W opracowaniu tym skoncentrowano uwagę na zagadnieniu, w jaki sposób wybrane rozwiązania karnowykonawcze mogą oddziaływać na proces kształtowania świadomości prawnej społe-czeństwa. Dokonane ustalenia pozwoliły zauważyć, że prawidłowo sto-sowanym regulacjom karnowykonawczym trudno odmówić charakteru czynnika sprzyjającego budowaniu społecznego zaufania do obowiązu-jącego prawa.


Słowa kluczowe

zapobieganie przestępczości, prewencja ogólna, świa-domość prawna społeczeństwa, prawa osób pozbawionych wolności