PWP

Strona główna

2016, Volume 91, Issue 2

Przesłanki orzekania o przerwie w odbywaniu kary pozbawienia wolności oraz o warunkowym przedterminowym zwolnieniu na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii


Stefan Lelental1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersytet Łódzki


Autor korenspondencyjny: Stefan Lelental; -, Uniwersytet Łódzki; email: pwp@pwp.edu.pl

Stefan Lelental: -Full text

Streszczenie

Przedmiotem artykułu jest analiza przesłanek orzekania przez sąd penitencjarny o udzieleniu skazanemu odbywającemu karę pozbawienia wolności przerwy w jej odbywaniu oraz o warunkowym przedtermi-nowym zwolnieniu z odbycia reszty tej kary na podstawie uregulowań prawnych zawartych w przepisach art. 73a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Autor wskazuje na liczne błędy związane z wprowadzeniem w życie tych przepisów, które obowiązują od 9 grudnia 2011 r. i stano-wią swoiste lex specialis w odniesieniu do art. 153 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, gdy chodzi o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności, oraz art. 77-82 Kodeksu karnego, co do warunkowego przed-terminowego zwolnienia


Słowa kluczowe

ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, przerwa w od-bywaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwol-nienie z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, skazani uzależnieni od środków odurzających lub substancji psychotropowych