PWP

Strona główna

2018, Volume 98, Issue 1

Stosowanie tymczasowego aresztowania wobec nieletniego −uwagi na tle art. 18 § 2 pkt 1 lit. e ustawy z 26 października1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich


Adam Błachnio1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Autor korenspondencyjny: Adam Błachnio; Katedrze Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji , Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; email: a.blachnio@uksw.edu.pl

Adam Błachnio: -Full text

Streszczenie

Artykuł omawia problematykę możliwości zastosowania tymczasowego aresztowania wobec nieletniego, a więc osoby, która w chwili czynu ukończyła 15 rok życia. W tekście zostały kolejno omówione przesłanki odpowiedzialności karnej nieletniego, przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania wobec nieletniego w myśl kodeksu postępowania karnego oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także postulaty de lege ferenda


Słowa kluczowe

nieletni, tymczasowe aresztowanie, kodeks karny, odpowiedzialność karna, areszt śledczy, sąd