PWP

Strona główna

2016, Volume 92, Issue 3

Programy oddziaływań penitencjarnych na przykładzie Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Warszawie


Anna Osowska-Rembecka1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Obrony Narodowej, Pułkownik Służby Więziennej


Autor korenspondencyjny: Anna Osowska-Rembecka; Doktorantka na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia w Akademii Obrony Narodowej, Pułkownik Służby Więziennej; email: pwp@pwp.edu.pl

Anna Osowska-Rembecka: -Full text

Streszczenie

W artykule mowa jest o działaniach podejmowanych przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie w zakresie poszukiwania nowatorskich, odważnych i pożytecznych społecznie projektów resocjalizacyjnych nakierowanych na pracę z osobami pozbawionymi wolności. Przedstawiona jest współpraca mazowieckiej Służby Więziennej w różnych obszarach z różnymi partnerami. Artykuł podzielony jest na bloki tematyczne opowiadające o projektach i działaniach realizowanych przez partnerów społecznych, takich jak: stowarzyszenia, fundacje, środowiska naukowe, muzea i miejsca pamięci, służby porządku publicznego. Zaprezentowane są też przykłady konkretnych projektów dedykowanych osobom pozbawionym wolności, wypełniających czas, pozwalających na dokształcenie, rozwój osobisty, autorefleksję czy poszerzanie horyzontów, a także umożliwiających pracę wewnątrz i poza obrębem murów więziennych. Artykuł pokazuje Służbę Więzienną jako instytucję otwartą na inne środowiska w zakresie resocjalizacji skazanych, dążącą do zmiany wizerunku formacji i kultury organizacyjnej. Z instytucji represyjnej chce stać się instytucją potrzebną społeczeństwu.

 


Słowa kluczowe

mazowiecka Służba Więzienna, resocjalizacja, skazani, fundacje, stowarzyszenia, associations