PWP

Strona główna

2016, Volume 92, Issue 3

Prywatne zakłady karne – wybrane przykłady zagraniczne


Małgorzata Szwejkowska1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Autor korenspondencyjny: Małgorzata Szwejkowska; Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; email: pwp@pwp.edu.pl

Małgorzata Szwejkowska: -Full text

Streszczenie

Prywatyzacja zakładów karnych jest procesem charakterystycznym w szczególności dla państw tzw. systemu common law (co nie oznacza, że taki proces nie występuje w innych państwach na świecie). Katalizatorem do tworzenia tam prywatnych jednostek penitencjarnych jest zjawisko gwałtownego zwiększania się populacji więziennej. Niniejszy artykuł koncentruje się głównie na omówieniu procesu pełnej prywatyzacji w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii jako państw pionierskich w tym zakresie. Odniesiono się także do zmian w systemie własności i zarządzania jednostkami penitencjarnymi w Australii, gdzie także w ostatnich latach wystąpiło zjawisko szybko rosnącej populacji więźniów, co nadało walor szczególnej intensywności procesom prywatyzacji w tym państwie. W krajach anglosaskich w dalszym ciągu toczy się debata wokół skuteczności oddziaływań penitencjarnych realizowanych przez sprywatyzowane zakłady karne. Badania porównawcze między jednostkami penitencjarnymi publicznymi i prywatnymi były i są prowadzone. Nie dostarczają jednak podstaw do konkluzywnych wniosków dotyczących ewentualnej przewagi w tym obszarze zakładów karnych sprywatyzowanych nad tymi publicznymi (i na odwrót).

 


Słowa kluczowe

prywatyzacja, zakład karny, system penitencjarny, przeludnienie, skazani, system prawny common law