PWP

Strona główna

2016, Volume 92, Issue 3

Oddziaływania penitencjarne prowadzone wobec skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego w świetle obowiązujących przepisów oraz raportów CPT


Ewelina Januszkiewicz 1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Doktorantka Wydziału Prawa Uniwwersytetu w Białymstoku


Autor korenspondencyjny: Ewelina Januszkiewicz ; -, Doktorantka Wydziału Prawa Uniwwersytetu w Białymstoku; email: pwp@pwp.edu.pl

Ewelina Januszkiewicz : -Full text

Streszczenie

Artykuł ma na celu przedstawienie unormowań dotyczących oddziaływań penitencjarnych prowadzonych wobec skazanych tzw. niebezpiecznych. Uwagę zwrócono także na zastrzeżenia Europejskiego Komitetu do spraw Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) dotyczące stosowania wobec więźniów stwarzających poważne zagrożenie niezwykle restrykcyjnego reżimu oraz niezapewnienia skazanym odpowiednich aktywności.


Słowa kluczowe

skazani niebezpieczni, kara pozbawienia wolności, oddziaływania penitencjarne, resocjalizacja, indywidualizacja penitencjarna