PWP

Strona główna

2017, Volume 96, Issue 3

Funkcjonowanie więzienia w Wolnym Mieście Krakowie w I połowie XIX w.


Mateusz Mataniak1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Uniwersytet Jagielloński


Autor korenspondencyjny: Mateusz Mataniak; -, Uniwersytet Jagielloński; email: aramis221@wp.pl

Mateusz Mataniak: -Full text

Streszczenie

W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania więzienia w Wolnym Mieście Krakowie w pierwszej połowie XIX w. Oprócz tekstu regulaminu więziennego (instrukcja więzień kryminalnych) w pracy wykorzystano bogate materiały źródłowe zespołu archiwalnego Inspektoratu Więzień Kryminalnych oraz Archiwum Wolnego Miasta Krakowa. Odtworzono wygląd Gmachu Więzień Kryminalnych, przedstawiono też status pra-cowników więzienia (w tym obowiązki dyrektora zakładu) oraz zasady przestrzegania dyscypliny więziennej. Omówiono także sposoby zapew-niania więźniom opieki medycznej, wyżywienia, ubrania oraz posługi duszpasterskiej. Ukazano formy zatrudniania skazańców w warsztatach więziennych oraz poza zakładem karnym, a także zasady finansowania więziennictwa z budżetu państwa.


Słowa kluczowe

Gmach Więzień Kryminalnych, Służba Więzienna, więźniowie, dyscyplina