PWP

Strona główna

2017, Volume 96, Issue 3

Odpowiedzialność karna z art. 55a ust. 1 i 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu


Czesław P. Kłak1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii, Rzeszowska Szkoła Wyższa WSPIA


Autor korenspondencyjny: Czesław P. Kłak; Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki i Kryminologii, Rzeszowska Szkoła Wyższa WSPIA; email: czeslawklak@interia.pl

Czesław P. Kłak: -Full text

Streszczenie

Niniejsza publikacja dotyczy art. 55a ust. 1 i 2 ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, który obowiązuje od 1 marca 2018 r. Autor analizuje wpro-wadzony nowy typ czynu zabronionego, w tym przedmiot ochrony, stronę przedmiotową, stronę podmiotową i podmiot, jak również zagrożenie karą i środkami karnymi. Omawia również problematykę procesową związaną z realizacją odpowiedzialności karnej na podstawie art. 55a ust. 1 i 2 ustawy o IPN. W artykule nie odniesiono się do kwestii zgodno-ści nowego przepisu z Konstytucją RP, jest to bowiem przedmiot osobnej publikacji. Analizie poddano także przepis przewidujący wyłączenie odpowiedzialności karnej za „publiczne” i „wbrew faktom” przypisy-wanie Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialności za zbrodnie, o których mowa w art. 55a ust. 1 ustawy o IPN, uregulowany w ust. 3 tego przepisu. Zdaniem autora przepis ten ujęty jest wadliwie, a brak w ustawie o IPN definicji pojęcia działalności naukowej lub artystycznej powoduje, że zakres kontratypu nie jest jednoznaczny, co rzutuje również na niejasny zakres penalizacji art. 55a ust. 1 i 2 ustawy o IPN.


Słowa kluczowe

Naród Polski, aństwo Polskie, Rzeczpospolita Polska, zniewaga, odpowiedzialność karna za przypisanie Narodowi Polskiemu lub Państwu Polskiemu zbrodni