PWP

Strona główna

2017, Volume 96, Issue 3

Kara ograniczenia wolności jako zastępcza kara wobec izolacji sprawców przestępstw skarbowych


Michał Kurzyński1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Wydział Prawa i Administracji , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Autor korenspondencyjny: Michał Kurzyński; Wydział Prawa i Administracji , Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; email: michal.kurzynski@uwm.edu.pl

Michał Kurzyński: -Full text

Streszczenie

Celem publikacji była analiza rozwiązań przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym, dotyczących możliwości zastosowania sankcji o cha-rakterze nieizolacyjnym.Autor publikacji zwrócił szczególną uwagę na niewątpliwie istotne korzyści o charakterze indywidualnym oraz powszechnym, wynikające z braku izolacji sprawców od jego więzi społecznych, zawodowych oraz rodzinnych, jako najskuteczniejszej metody resocjalizacji.Analizie zostały poddane przewidywane przez obecnie obowiązujące przepisy rozwiązania warunkujące możliwość zamiany kary o charakterze izolacyjnym na karę grzywny lub ograniczenia wolności, opisane zarówno w kodeksie karnym skarbowym, jak i w przepisach recypowanych z ko-deksu karnego i kodeksu karnego wykonawczego.


Słowa kluczowe

prawo karne skarbowe, przestępstwa skarbowe, przestępstwa skarbowe, kara ograniczenia wolności, penitencjarystyka
The penalty of restriction of freedom as a substitute punishment for the isolation of fiscal offenders


Summary

The aim of the publication was to analyze the solutions provided for in the Penal Fiscal Code, concerning the possibility of imposing non-insulating sanctions. Author of the publication drew special particular attention to the significant individual and universal benefits of the lack of isolation of perpetrators from his social, professional and family ties as the most effective method of social reintegration. The solutions envisaged by the current rules, the possibility of replacing fines with fines or limitation of freedom described in the Penal Fiscal Code and the provisions of the Penal Code and the Penal Executive Code.


Keywords

penal fiscal law, fiscal crimes, custodial sentence, penalty of restriction of liberty, penitentiary