PWP

Strona główna

2017, Volume 96, Issue 3

Duszpasterstwo więzienne w Polsce w perspektywie 25 lat doświadczeń pastoralno-resocjalizacyjnych


Jan Dezyderiusz Pol1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1Instytut Politologii − Katedra Polityk Publicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Autor korenspondencyjny: Jan Dezyderiusz Pol; Instytut Politologii − Katedra Polityk Publicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; email: jan.pol@sw.gov.pl

Jan Dezyderiusz Pol: -Full text

Streszczenie

Przemiana ustrojowa w Polsce pod koniec lat 80. ub. wieku urucho-miła procesy, które znacząco zmieniły sposób funkcjonowania jednostek penitencjarnych. Opieka religijna, działania duszpasterskie skierowane do osób pozbawionych wolności oraz funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej od tego czasu stały się kolejnym środowiskiem dla duszpasterzy zajmujących się skazanymi oraz osobami, które w ramach swojego zatrudnienia i służby gwarantują prawidłowe wykonywanie kary pozbawienia wolności. Kara ta zazwyczaj powoduje zmianę i wywiera określone skutki w funkcjonowaniu więźnia i jego najbliższych. W tak odmiennej sytuacji życiowej opieka i działania pastoralne wydają się istotnym elementem wspierającym skazanego. Natomiast funkcjona-riusze Służby Więziennej wykonując swoją profesję są narażeni także na konsekwencje wynikające z trudnej i obciążającej pracy w jednostkach penitencjarnych. Swoistość tych miejsc oraz określony sposób funkcjono-wania osadzonych i funkcjonariuszy mogą być impulsem, aby doskonalić i rozwijać to specyficzne duszpasterstwo.


Słowa kluczowe

kapłaństwo więzienne, kapelan więzienny, resocjali-zacja penitencjarna, praktyki religijne, więzienie
Polish prison priesthood in the perspective of 25 years experience of pastoral rehabilitation


Summary

The author of the article describes the changes in the functioning of penitentiary facilities in Poland, after the political changes in the late 80s of the 20th century. Religious support as well as pastoral services for both, the prisoners and employees of the Polish Prison Service, became yet another element of re-adaptation, socialization method and rehabilitation process, required throughout imprisonment period. Author points out organisational and legal challenges, including those that are related to the status of the prison chaplain and activity of secular volunteers. He emphasizes that religious practices of prisoners can have positive and creative influence on their personality transformation and further support their rehabilitation.


Keywords

prison priesthood, prison ministry, penitentiary resocia-lization, religious practices, religious services, prison facilities, spiritual rehabilitation, social integration, religious meaning in prison