PWP

Strona główna

2017, Volume 96, Issue 3

Wybrane aspekty funkcjonowania wspólnoty Anonimowych Alkoholików przydatne w oddziaływaniach resocjalizacyjnych w zakładach karnych i aresztach śledczych


Łukasz Kołodziej1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Fundacja Instytut Zdrowia


Autor korenspondencyjny: Łukasz Kołodziej; -, Fundacja Instytut Zdrowia; email: Lukasz.kl@interia.pl

Łukasz Kołodziej: -Full text

Streszczenie

We wszystkich zakładach karnych w Polsce regularnie odbywają się mityngi wspólnoty Anonimowych Alkoholików. W artykule zaprezento-wano zasady funkcjonowania tej wspólnoty, które mogą być interesujące dla Służby Więziennej. Omówiono również główne czynniki leczące i re-socjalizujące, które wykorzystywane są we wspólnocie AA.


Słowa kluczowe

alkoholizm, terapia, resocjalizacja, samopomoc
Selected aspects of the functioning of the Alcoholics Anonymous community useful in the social rehabilitation in prisons and custodies


Summary

Meetings of Alcoholics Anonymous have been held regularly in all Polish prisons and custodies. Article introduces the principles of AA functioning, which may draw attention of Polish Prison Service in relation to this movement. Main therapeutic and rehabilitation factors, utlised in the AA community, have also been discussed within this paper.


Keywords

alcoholism, alcohol addiction, alcohol dependency, prison therapy, therapeutic measures, rehabilitation, esocialization, the Alco-holics Anonymous, the AA, self-support community