PWP

Strona główna

2017, Volume 96, Issue 3

Poziom pro-aktywności kobiet odbywających karę pozbawienia wolności


Bartosz Kwiatkowski1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1doktorant Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Dział Penitencjarny w Areszcie Śledczym w Opolu


Autor korenspondencyjny: Bartosz Kwiatkowski; doktorant Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie, Dział Penitencjarny w Areszcie Śledczym w Opolu; email: kwiatkowski34@gmail.com

Bartosz Kwiatkowski: -Full text

Streszczenie

Zachowania proaktywne decydują o osiągnięciach człowieka w różnych sytuacjach życiowych. Proaktywność jest dyspozycją zależną od czynników osobowościowych oraz kontekstualnych, która determinuje podejmowanie intencjonalnych aktywności nastawionych na zmianę ak-tualnego środowiska. W artykule zaprezentowano wyniki proaktywności ogólnej skazanych kobiet. Ponadto przedstawiono wpływ wieku i systemu odbywania kary na skłonność osadzonych do stosowania proaktywnych działań.


Słowa kluczowe

poziom proaktywności ogólnej, aktywności i działa-nia, orientacja przyszłościowa, okresy życia, system odbywania kary
Level of pro-activity in imprisoned female offenders


Summary

Proactive behaviors can decide on individual’s achievements and success in various life situations. Pro-activity is an ability, which depends on personality traits and contextual factors. These can determine deliberate activities to improve contemporary environment. This article presents results of general pro-activity applied by female offenders serving sentences within various prison facilities in Poland. In addition, paper compare and contrast impact of the age and the imprisonment sentencing system with female prisoners’ predisposition for taking upon proactive actions.


Keywords

pro-activity levels, proactive behaviors, imprisonment sentencing system, female prison population, age factor, goals and achievements, future orientation and planning, time perspective