PWP

Strona główna

2017, Volume 96, Issue 3

Prawo do odszkodowania w związku z niesłusznym tymczasowym aresztowaniem w świetle standardów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka


Magdalena Brzozowska1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Główny specjalista ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości


Autor korenspondencyjny: Magdalena Brzozowska; -, Główny specjalista ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości; email: magdalenabrzoz@gmail.com

Magdalena Brzozowska: -Full text

Streszczenie

Publikacja poświęcona jest analizie zagadnień związanych z od-szkodowaniem za niesłuszne tymczasowe aresztowanie w kontekście ujawnionych w tym zakresie problemów w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich. W artykule porównano przepisy konwencyjne oraz krajowe w zakresie odszkodowania, a także przeanalizowano zapadłe dotychczas orzeczenia, w których Trybunał badał skargi pod kątem zarzucanego naruszenia art. 5 ust. 5 konwencji. Z analizy tych orzeczeń wynika, że obecnie przepisy kodeksu postępo-wania karnego w zakresie odszkodowania w związku z niesłusznym tym-czasowym aresztowaniem nie uwzględniają standardów konwencyjnych.


Słowa kluczowe

odszkodowanie, tymczasowe aresztowanie, niesłusz-ne, Trybunał, ETPC, orzecznictwo, prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego, środek zapobiegawczy, human rights
The right to compensation for unjustified pre-trial detention in the light of the European Court of Human Rights standards


Summary

The main goal of the publication is to analyse matters related to compensation for unjustified pre-trial detention, revealed by the case-law report of the European Court of Human Rights in the Polish cases context. This article compares EU and Poland’s national provisions on compensation, as well as examines ruling of which, the ECHR considered applications in respect to the alleged violation of article 5 paragraphs 5 of ECHR. The analysis of these decisions leads to conclusion that the provisions of Polish Criminal Procedure Code are not taking into consideration Convention’s standards.


Keywords

compensation, pre-trial detention, unjustified preventive measures, ECHR, case-law report, right to liberty and security, EU criminal law