PWP

Strona główna

2017, Volume 94, Issue 1

Postacie przestępstw seksualnych kobiet − przegląd zagadnień


Kazimierz Pospiszyl1
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Wszechnica Świętokrzyska


Autor korenspondencyjny: Kazimierz Pospiszyl; -, Wszechnica Świętokrzyska; email: k.pospiszyl@upcpoczta.pl

Kazimierz Pospiszyl: -Full text

Streszczenie

W artykule przedstawiono kilka najbardziej popularnych i najczęściej cytowanych w literaturze przedmiotu prób opisu różnych postaci prze-stępstw seksualnych popełnianych przez kobiety. Postacie te są jedno-cześnie wskaźnikiem określonych cech charakterologicznych sprawczyń tych przestępstw.Jako pierwsze zaprezentowano najwcześniej opublikowane próby opi-su trzech typów kobiet popełniających przestępstwa seksualnej natury, przedstawione przez R. Matchews, J.K. Matchews i K. Spesz (1989), czyli: nauczycielka-kochanka, wadliwie przysposobiona (przez uprzed-nie wypaczone doświadczenia seksualne), przymuszana przez mężczyzn (najczęściej partnerów życiowych). Następnie omówiono kolejne, nielicz-ne opisy badań i obserwacji klinicznych, potwierdzające i poszerzające wcześniej opisane postacie typów przestępczyń seksualnych.Na zakończenie starano się wykazać, że mimo trudności dokony-wania taksonomii tak złożonego i wieloaspektowego zjawiska, jakim są przestępstwa, a w szczególności przestępstwa seksualne, zabieg ten jest niezbędny dla głębszego poznania problemu, ale i przede wszystkim dla właściwego zorganizowania działań profilaktycznych i oddziaływań resocjalizacyjnych dotyczących sprawczyń tych przestępstw


Słowa kluczowe

typy przestępczyń seksualnych
Sexual offenders of women − overview issues


Summary

The article presents some of the most popular and most frequently cited articles in the literature describing the various forms of sexual offenses committed by women, and these figures are also an indicator of the specific characteristics of the offenses. The earliest published attempts to describe the three types of women committing sexual offenses were first published by R. Matchews, J.K. Matchews and K. Spesz (1989, ie: 1. teacher - lover, 2. maladapted by previously distorted sexual experiences and 3, forced by men, mostly partners of life. Subsequently, described a few rare descriptions of clinical studies and observations which were confirmed and extended to previously types of sexual offenders. Finally, efforts were made to demonstrate that, despite the difficulty of making taxonomies of such complex and multifaceted phenomena as crimes, and in particular sexual offenses, this treatment is necessary both for a deeper knowledge of the problem and, more importantly, for the proper organization of treatment which is necessary and very complicated.


Keywords

female sex offenders typology