PWP

Strona główna

2017, Volume 95, Issue 2

Poziom lęku i agresji u osób pierwszy raz odbywających karę pozbawienia wolności oraz recydywistów penitencjarnych


ALEKSANDRA JĘDRYSZEK-GEISLER1, MARCIN B. JURCZYK2
-------------------------------------------------------------------------------------------------
1-, Doktorantka w Instytucie Nauk Społecznych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie
2-, Doktorant w Instytucie Nauk Społecznych Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie

ALEKSANDRA JĘDRYSZEK-GEISLER: -

MARCIN B. JURCZYK: -Full text

Streszczenie

Wysoki poziom oraz różnorodność zachowań agresywnych prezentowanych wśród osób przestępczych przebywających w zakładach karnych zmusza do ciągłej analizy tego zjawiska. Dlatego też celem empirycznej analizy uczyniono zbadanie poziomu agresywności i lęku u osób pierwszy raz karanych oraz u recydywistów. Próbę badawczą stanowiło 106 osadzonych mężczyzn – 60 recydywistów i 46 pierwszy raz karanych. Badanie przeprowadzono za pomocą Kwestionariusza agresji A.H Bussa i M. Perryego (polska adaptacja L. Kirwil) oraz Inwentarza stanu i cech lęku STAI autorstwa C.D. Spielbergera, R.L. Gorsucha, R.E. Lushenea (polska adaptacja C.D. Spielberger, J. Strelau, M. Tysarczyk, K. Wrześniewski). Analiza danych wykazała istotne statystycznie różnice między poziomem agresji fizycznej, werbalnej oraz agresji ogólnej w obu grupach. Ci, którzy byli osadzeni po raz pierwszy charakteryzowali się istotnie wyższym poziomem tych zmiennych. Względem poziomu lęku, gniewu i wrogości nie ujawniono różnic w obu grupach. Stwierdzono również istotną korelację lęku i agresji fizycznej. Osadzeni po raz pierwszy przejawiają istotnie wyższy poziom agresji fizycznej, werbalnej oraz ogólnej. Nie ma różnic w poziomie lęku, gniewu i wrogości wśród badanych grup. Poza tym poziom lęku jest w zależności z poziomem agresji fizycznej. Na podstawie wyników można sądzić, że konieczne wydaje się w pierwszej kolejności objęcie procesem resocjalizacji wspomaganym treningami zastępowania poziomu agresywności osób pierwszy raz karanych, tak aby okres pobytu w placówce resocjalizacyjnej już na samym początku mógł się przyczynić do stworzenia homeostazy pomiędzy więźniem a personelem więziennym. 


Słowa kluczowe

recydywista, przestępczość, agresja, lęk, zakład karny, niedostosowanie społeczne
The level of aggression and anxiety among jailed for the first time and among the group of recidivists


Summary

The high level and variety of aggressive acts presented among people of crime who serve time in prison, forces the constant analysis of this phenomenon. That’s why the empiric aim of the study was to examine the levels of aggressiveness and anxiety among people, imprisoned for the first time and recidivists. Research sample consisted of 106 jailed men - 60 recidivists and 46 jailed for the first time. The study was conducted using aggression questionnaire A.H. Buss and M. Perry, Polish adaptation C.D. Spielberger, J. Strelau, M. Tysarczyk, K. Wrześniewski. The analysis of the data collected pointed out statistically relevant differences among the levels of physical aggression, verbal aggression and general aggression in both groups. The first time jailed are characterized by significantly higher levels of those variables. In regard to the level of anxiety, anger and hostility no differences had been spotted. What’s more significant correlation between anxiety and physical aggression had been confirmed. The first time jailed display significantly higher level of physical, verbal and general aggression. There are no differences in the level of anxiety, anger and hostility among studied groups. Although the level of anxiety is dependent on the level of physical aggression. Based on the data, it can be concluded that it’s necessary to embrace resocialization supported by training of replacing the level of the aggressiveness level among first time imprisoned people, so that the time of their imprisonment could be the factor to create homeostasis between the prisoner and prison’s staff from the very beginning.


Keywords

recidivist, crime, aggression, anxiety, correctional facility, social maladjustment