PWP

Strona główna

Strona główna

 

Obecnie ukazujemy się pod nowym tytułem:

„Law • Education • Security”

(ISSN 2956-6630)

 Za publikację artykułu naukowego w czasopiśmie, autorom przysługuje 100 punktów.

 

| MEiN: 100 | dyscypliny:

 

- nauki o bezpieczeństwie;

- nauki prawne.

 

 

 

„Law • Education • Security” (ukazujący się poprzednio jako The Prison Systems Review  formerly  Przegląd Więziennictwa Polskiego, założony w 1925 r., reaktywowany w 1991 r.) jest recenzowanym kwartalnikiem naukowym o charakterze interdyscyplinarnym usytuowanym w obszarze nauk społecznych.

     W centrum zainteresowania czasopisma znajduje się więziennictwo (system penitencjarny) ze swą strukturą organizacyjną i systemem wykonywania kary pozbawienia wolności oraz wszystkimi związanymi z jego funkcjonowaniem aspektami i kontekstami, a także zachodzącymi procesami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

   Pismo poświęcone jest prezentowaniu zagadnień związanych z funkcjonowaniem zarówno polskiego, jak i zagranicznych systemów penitencjarnych. Łamy kwartalnika są otwarte na prezentowanie wiedzy teoretycznej, publikowanie wyników badań oraz opis i ukazywanie najlepszych rozwiązań z zakresu więziennictwa i jego korelacji z innymi systemami i instytucjami.

   Interdyscyplinarne podejście do więziennictwa i specyfika pisma polega na integrowaniu wiedzy i metod z różnych dyscyplin naukowych: nauk prawnych, nauk o zarządzaniu i jakości, nauk o bezpieczeństwie, nauk o rodzinie, administracji, socjologii, psychologii, pedagogice i historii.

   Kwartalnik przyczyniania się do rozwoju wiedzy, kompetencji oraz umiejętności funkcjonariuszy i pracowników więziennictwa, a także innych przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych), pracowników socjalnych oraz reprezentantów innych profesji zajmujących się zwalczaniem przestępczości oraz zjawisk patologii społecznych i uzależnień. Czasopismo skierowane jest również do studentów różnych kierunków studiów z obszaru nauk społecznych i humanistycznych.

   Pismo inicjuje, wspiera, a także jest miejscem dla naukowych polemik i dyskursu dotyczących założeń i kierunków polityki karnej, reformowania prawa karnego, karnego wykonawczego oraz innych przepisów dotyczących funkcjonowania systemu penitencjarnego, określaniu celów i metod wykonywania kary pozbawienia wolności oraz zasad opieki postpenitencjarnej. Periodyk może stanowić naukowe wsparcie dla reform systemów penitencjarnych oraz propagowania standardów wykonywania kary pozbawienia wolności i stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce i innych krajach. 

Kwartalnik stosuje standardy etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej, które są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Wersją pierwotną (referencyjną) pisma jest wersja elektroniczna.

 

    Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do lektury kwartalnika naukowego

„Law • Education • Security”, a potencjalnych autorów zachęcamy do zgłaszania swoich artykułów w celu ich opublikowania.

 

Redakcja

„Law • Education • Security”